top of page
ramin-labisheh-RznGbD7VAg8-unsplash.jpg

ممنوعیت حضور محصلین دختر در پوهنتون با اعتراضاتی روبرو شد

طالبان با ارسال خودروهای نظامی به شهرهای مختلف بزرگتر برای جلوگیری از تظاهرات واکنش نشان دادند و در برخی موارد از ماشین های آب پاش تیراندازی به هوا و خشونت فیزیکی علیه معترضان استفاده کردند


 

 

 


 


AW Reporter:

Afghan Witness

27 Dec 2022

bottom of page