top of page
survey

روش استفاده از
نقشه ما

Home: Our Misson

گزارش ها

IMG_1917.jpg

در رسانه

Home: Who we are
For Witnesses
For journalists
Anchor 1
Home: Contact

تقویت گزارش‌

دیتابیس اطلاعات تایید شده ما در قالب نقشه افغان وتنس  موجود است که برای حمایت از روزنامه نگاران، پژوهشگران و سیاست گذاران برای گزارش و تحلیل آنها طراحی شده است. داده های بیشتر از دیتابیس ما از شواهد و ادعاهای بصری نیز در صورت درخواست با سازمان ها و روزنامه نگاران به اشتراک گذاشته می شود.


در حالی که کار ما ریشه در راستی‌آزمایی منبع باز دارد، مصاحبه‌های ما با افغان‌ها در زمینه‌های مختلف، تأثیرات مسائلی را که ما روزانه نظارت می‌کنیم، روشن می‌کند. این شهادت ها به صورت ناشناس در اختیار روزنامه نگاران و رسانه های بین المللی می باشد تا بتوانند در مورد آنها گزارش دهند.

برای شاهدان

ما راه حل مطمئنی برای هر کسیکه شاهد یک رویداد حقوق بشری در افغانستان بوده و می‌خواهد اطمینان حاصل کند که مدارک دیجیتالی آن‌ها به طور ایمن ذخیره شده و برای پاسخگویی عاملان استفاده می‌شود، ارائه می‌دهیم.

همه داده‌ها به طور مستقل تایید و نگهداری می‌شوند. حفاظت از هویت شاهدان و کسانی که معلومات ارائه می‌کنند، برای ما بسیار مهم است.

Afghan Witness Map

برای دریافت گزارش‌های جامع، روایت‌ها و خبرنامه ماهانه ما در زیر سبسکرایب کنید.

سپاس از ثبت کردن!

تقویت محیط اطلاعاتی

بخشی از کار ما بر ایجاد جامعه و تقویت توانایی‌های دیاسپورای افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و ثبت اطلاعات به شیوه‌ای قابل تأیید و مطابق با مکانیسم‌های پاسخگویی بین‌المللی متمرکز است. ما این کار را از طریق آموزش، همکاری، مبادله مهارت، به اشتراک گذاری اطلاعات و از طریق کمک های مالی و برنامه کمک هزینه های خود انجام می دهیم.

bottom of page